Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SYSTEMIE ZAMÓWIEŃ INTERNETOWYCH Dział I. Warunki ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży w systemie zamówień internetowych (zwanym dalej „Systemem”) prowadzonym w ramach strony internetowej www.consorte.pl oraz www.silbet.pl.

2. W ramach Systemu prowadzona jest za pośrednictwem sieci Internet sprzedaż artykułów BHP, narzędzi oraz innego asortymentu.

3. Podmiotem prowadzącym sprzedaż w ramach Systemu jest SILBET Sp. z o. o. ul. Grabiszyńska 233, 53-234 Wrocław, nr NIP: 8970010500, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu pod nr KRS: 0000182053 (zwany dalej „Sprzedającym”).

4. Adres e-mail Sprzedającego: info@silbet.pl, tel.: 713769800, fax: 713769807.

5. System przeznaczony jest do dokonywania zakupu towarów przez podmioty nie będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (osobami fizycznymi dokonującymi z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową) .

6. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

a) Zamawiający – osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedającym umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonującą zamówienia w Systemie,

b) zamówienie –  złożenie za pośrednictwem Systemu przez Zamawiającego oferty zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży określonych produktów dostępnych w sprzedaży w ramach Systemu,

c) przyjęcie zamówienia do realizacji – zawarcie umowy sprzedaży,

d) dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

e) ofdgnz - Zamawiającego, będącego osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedającym w ramach Systemu umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

7. Informacje o towarach zawarte na stronie internetowej www.consorte.pl i www.silbet.pl, w szczególności ich opisy, ceny oraz orientacyjne wskazanie dostępnych ilości stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

8. Koszt dostarczenia przesyłki z zamówionym przez Zamawiającego towarem pokrywa Zamawiający.

9. Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie w związku z realizacją zamówienia faktur elektronicznych. Faktura zostanie wysłana na adres e-mail Zamawiającego podany przez niego w celu złożenia zamówienia.

10. Podane w ramach strony internetowej www.consorte.pl i www.silbet.pl ceny produktów są cenami netto i są wiążące w momencie złożenia zamówienia. W procesie składania zamówienia podawana jest przez System również, odnosząca się do tego zamówienia, całkowita kwota brutto, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić.

11. Do korzystania z Systemu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz konto poczty elektronicznej.

12. Podane przez Zamawiającego konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu powinny być jego własnością, bądź też Zamawiający powinien mieć upoważnienie do korzystania z nich.

13. Zamawiający lub inny podmiot korzystający z Systemu ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane.

14. Administratorem danych osobowych Zamawiającego będącego osobą fizyczną, podanych w celu złożenia zamówienia, jest Sprzedający. Szczegółowa informacja o ich przetwarzaniu udostępniana jest przy ich podawaniu przez Zamawiającego.

Dział II. Składanie zamówień

1. Złożenie zamówienia, następuje po podaniu żądanych przez System niezbędnych do realizacji zamówienia danych oraz kliknięciu przez Zamawiającego na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” w ostatnim etapie składania zamówienia.

2. Po złożeniu zamówienia Sprzedający:

a) przy wyborze płatności za pobraniem, płatności gotówką, lub płatności online (np. szybkim przelewem elektronicznym poprzez zewnętrzny system płatności-pay-by-link, płatności kartą płatnicza, płatności Blik) - potwierdza jego przyjęcie do realizacji,

b) przy wyborze płatności przelewem – potwierdza złożenie zamówienia przez Zamawiającego,

c) w przypadkach określonych w pkt 4 odmawia przyjęcia zamówienia do realizacji,

 telefonicznie lub poprzez e-mail.

3. Zamówienia, których złożenie albo przyjęcie do realizacji nie zostaną potwierdzone przez Sprzedającego w ciągu dwóch dni roboczych nie będą realizowane.

4. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości lub rzetelności danych podanych przez Zamawiającego lub inny podmiot dokonujący zamówienia, braku przestrzegania zasad regulaminu przez Zamawiającego lub inny podmiot dokonujący zamówienia a także w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, w szczególności w wyniku braku towaru na magazynie w zamawianej ilości, zarządzenia organu państwowego, siły wyższej. 

Dział III. Przyjęcie zamówienia do realizacji

1. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie:

a)      przy wyborze płatności za pobraniem, płatności gotówką, lub płatności online (np. szybkim przelewem elektronicznym poprzez zewnętrzny system płatności -pay-by-link, płatności kartą płatniczą, płatności Blik)   – w chwili potwierdzenia jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedającego,

b)     przy wyborze płatności przelewem – z chwilą wpływu środków na konto Sprzedającego.

2. W przypadku wyboru przez Zamawiającego płatności przelewem, Zamawiający powinien dokonać przedpłaty na konto Sprzedającego w terminie 3 dni roboczych pod rygorem uznania zamówienia za niezłożone.

3. W przypadku gdy deklarowane przez Zamawiającego miejsce dostawy towaru znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest akceptacja przez Zamawiającego kwoty kosztów dostawy zaoferowanych przez Sprzedającego a wynikających z aktualnej taryfy przewoźnika, za pośrednictwem którego ma nastąpić dostawa towaru.

4. W razie wyboru przez Zamawiającego płatności przelewem, Sprzedający, w przypadku braku zamówionych towarów na magazynie w momencie wpływu środków na konto Sprzedającego, może zaproponować Zamawiającemu wybór jednej lub kilku z następujących możliwości dalszego postępowania:

a) opóźnienie wysyłki zamówionego towaru o ilość dni podaną przez Sprzedającego,

b) zmianę zamówienia,

c) rozwiązanie umowy.

albo odstąpić od umowy w całości lub w części dotyczącej brakujących towarów w terminie 3 dni roboczych od dnia wpływu środków na konto Sprzedającego.

5. Brak wyboru przez Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych jakiejkolwiek z możliwości wymienionych w pkt 4 będzie uznany za odstąpienie od umowy w całości.

6. W razie zmiany zamówienia, rozwiązania umowy, odstąpienia od umowy w całości albo w części wpłacona przez Zamawiającego kwota przelewu, lub odpowiednia jej część, zostanie zwrócona w terminie 3 dni roboczych na konto wskazane przez Zamawiającego. W razie braku  podania przez Zamawiającego rachunku bankowego do zwrotu wpłaconych środków kwota ta zostanie zwrócona na konto, z którego został dokonany uprzednio jej przelew. 

Dział IV. Dostawa zamówionego towaru

1. Koszty dostawy zamówionego towaru pokrywa zamawiający.

2. Cennik kosztów dostawy znajduje się na stronie internetowej www.consorte.pl i www.silbet.pl w zakładce „Koszty dostawy”.

3. Zamówione towary dostarczane są do Zamawiającego za pośrednictwem firmy kurierskiej.

4. Dostawa zamówionego towaru następuje na adres wskazany przez Zamawiającego.

5.  Z chwilą wydania przez Sprzedającego towaru przewoźnikowi przechodzą na Zamawiającego korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do jego wydania Zamawiającemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. 

Dział V. Reklamacje

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.

2. W razie ujawnienia się wady  towaru, istniejącej w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego lub wynikłej z przyczyny tkwiącej w towarze w tej samej chwili, Zamawiający powinien w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu wykrycia wady pisemnie w siedzibie Sprzedającego lub pocztą elektroniczną na adres info@silbet.pl zawiadomić Sprzedającego o tym fakcie, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi. Zawiadomienie powinno zostać złożone w siedzibie Sprzedającego.

3. Zawiadomienie Zamawiającego o ujawnieniu się wady towaru powinno zawierać w szczególności:

a)      dokładne oznaczenie towaru , w szczególności jego nazwy handlowej, typu i ilości sztuk,

b)     wskazanie numeru i daty dokumentu sprzedaży towaru podlegającego reklamacji (faktury VAT lub paragonu),

c)      wskazanie wady towaru,

d)     wskazanie terminu ujawnienia się wady,

e)      precyzyjne wskazanie okoliczności w jakich ujawniła się wada towaru.

4. W razie braku spełnienia przez zawiadomienie o ujawnieniu się wady towaru wymogów, o których mowa w pkt 3 Sprzedający informuje Zamawiającego o konieczności jego uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych pod rygorem uznania zawiadomienia za niezłożone.

5. Reklamacje powinny być składane pisemnie w siedzibie Sprzedającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@silbet.pl. Powinny one zawierać, oprócz danych wskazanych w pkt 3:

a) wskazanie żądania Zamawiającego (naprawa towaru, dostarczenie towaru wolnego od wad, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy),

b) wskazanie faktów i dowodów potwierdzających, że wada istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego lub wynikła z przyczyny tkwiącej w towarze w tej samej chwili.

6. Do reklamacji powinny zostać załączone dowody, o których mowa w pkt 5 lit. b.

7. W razie braku spełnienia przez reklamację wymogów, o których mowa w pkt 5 - 6  Sprzedający informuje Zamawiającego o obowiązku uzupełnienia reklamacji w terminie 5 dni roboczych pod rygorem jej odrzucenia.

8. Zamawiający powinien telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej uzgodnić ze Sprzedającym najdogodniejszy dla obu stron sposób przesłania towaru objętego reklamacją, celem dokonania jego oględzin przez Sprzedającego oraz dokonania rozstrzygnięcia co do żądania Zamawiającego.

9. Koszt dostarczenia Sprzedającemu towaru do oględzin, o których w pkt 8, oraz innych innych dowodów pokrywa Zamawiający składający reklamację. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego koszty te zostaną zwrócone Zamawiającemu w zakresie w jakim były niezbędne do wykazania istnienia przesłanek uzasadniających jej uwzględnienie.

10. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek dostarczonych za pobraniem lub dostarczonych na koszt Sprzedającego.

11. Reklamacji nie podlega w szczególności towar:

 a) posiadający wady wynikające z niewłaściwej konserwacji,

 b) który uległ naturalnemu zużyciu,

c) którego wady powstały po jego dostarczeniu Zamawiającemu, w szczególności wynikające z zewnętrznych uszkodzeń o charakterze mechanicznym.

12. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedającego żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy warunkiem zwrotu wpłaconej za zakupiony towar kwoty jest:

a) w przypadku wystawienia faktury VAT na zamówiony towar – odesłanie Sprzedającemu podpisanej faktury korygującej,

b) w przypadku wystawienia paragonu fiskalnego na zamówiony towar – odesłanie Sprzedającemu tego paragonu. 

Dział VI. Szczególne uregulowania dotyczące ofdgnz

1. Ofdgnz może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie czternastu dni liczonym od dnia wydania zamówionego towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres Sprzedającego (SILBET Sp. z o. o. ul. Grabiszyńska 233, 53-234 Wrocław, tel. 713769800, fax 713769807, info@silbet.pl) jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać złożone w szczególności pisemnie lub w formie elektronicznej na adres: info@silbet.pl.

2. Ofdgnz może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA PRZEZ Ofdgnz OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: SILBET Sp. z o. o., ul. Grabiszyńska 233, 53-234 Wrocław, fax 713769807, info@silbet.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*): …...................................................................................................

- Data zamówienia(*)/odbioru(*): …....................................................................................

- Imię i nazwisko: …..............................................................................

- Adres: …..............................................................................................

- Rachunek bankowy, na który należy zwrócić pieniądze (pole opcjonalne):

......................................................................................................................

- Podpis: …............................................................................................

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

3. Prawo do odstąpienia od umowy przez ofdgnz nie przysługuje w odniesieniu do zamówienia, w ramach którego przedmiotem świadczenia jest dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu towar, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

4. W przypadku skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia od umowy ofdgnz ma obowiązek zwrócić objęty umową towar na adres: SILBET Sp. z o. o. ul. Grabiszyńska 233, 53-234 Wroclaw. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym ofdgnz odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

5. Ofdgnz ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem obchodzenia się z nim w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

6. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi ofdgnz.

7. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedający, po otrzymaniu od ofdgnz towaru objętego umową lub po otrzymaniu dowodu jego odesłania, bez zbędnej zwłoki zwróci ofdgnz wszystkie otrzymane od niej w związku z zamówieniem płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do ofdgnz (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez ofdgnz sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego). Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez ofdgnz użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że ofdgnz wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

8. Sprzedający ponosi wobec ofdgnz odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia ofdgnz i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.

9. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, ofdgnz może w szczególności żądać jego naprawy lub wymiany.

10. Reklamacja może zostać złożona w szczególności pisemnie w siedzibie Sprzedającego lub elektronicznie na adres e-mail Sprzedającego: info@silbet.pl. Reklamacja niezgodności towaru z umową powinna zawierać:

a) dokładne oznaczenie towaru podlegającego reklamacji, w szczególności jego nazwy handlowej, typu i ilości sztuk,

b) wskazanie dokumentu sprzedaży towaru podlegającego reklamacji (faktury VAT, paragonu fiskalnego lub innego dokumentu stanowiącego dowód zawarcia umowy sprzedaży i istotnych elementów jej treści).

c) wskazanie na czym polega brak zgodności towaru z umową,

d) wskazanie terminu ujawnienia się niezgodności towaru z umową,

e) precyzyjne wskazanie okoliczności w jakich ujawnił się brak zgodności towaru z umową,

f) wskazanie żądania Zamawiającego (np. naprawa towaru, wymiana towaru).

11. Do reklamacji składanej przez ofdgnz stosuje się również odpowiednio pkt 8 - 11 działu V.

Dział VII. Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian w treści niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiana regulaminu następuje z chwilą pojawienia się jego nowej treści na stronie internetowej www.consorte.pl. Zmiana nie obejmuje zamówień już złożonych.

2. Treść niniejszego regulaminu stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Zamawiającym za pośrednictwem Systemu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego .